RikuULT
|
28.3.2023
Riku Granat on Varalan Urheiluopiston toimitusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut VP-tason johtotehtävissä Nokiassa ja Accenturella. Hallitus- ja neuvonantajarooliensa lisäksi Riku toimii mm. Tampereen Kauppakamarin uuden liiketoiminnan valiokunnan puheenjohtajana. Koulutukseltaan Riku on tietotekniikan diplomi-insinööri.

Nyt on aika panostaa liikkumiseen ja liikunta-alan osaamisen!

Liikkumattomuus on merkittävä kansalaisten hyvinvointia, jaksamista ja työkykyä alentava tekijä sekä kasvattaa muun muassa ikääntyneiden laitoshoidon tarvetta. Sen hinta meille suomalaisille on 3–6 miljardia euroa vuodessa. Kyse on siis sekä kansanterveydestä että taloudesta.  Liikkumattomuudella ja huonolla yleiskunnolla on varmasti myös kielteinen vaikutus Suomen puolustuskykyyn ja yhteiskunnalliseen kriisinsietokykyyn. Liikkumattomuus on siis monella eri tavalla valtava riski koko hyvinvointiyhteiskuntamme olemassaololle.

Liikunta on tutkitusti ennaltaehkäisevä osaratkaisu edellä mainittuihin ongelmiin. Liikunta on myös tutkitusti erinomainen lääke yhä lisääntyviin mielenterveysongelmiin, usein jopa vaikuttavampi lääke kuin pillerit tai terapia.

Lapsena ja nuorena omaksutut liikunnalliset elämäntavat kantavat tutkitusti työkykyiseen aikuisikään sekä toimintakykyiseen vanhuuteen. Meidän tulee mahdollistaa liikunta ja liikkuminen varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa sekä muissa oppilaitoksissa lasten ja nuorten ehdoilla sekä koulupäivän aikana että sen jälkeen. Mahdollisimman monelle tulee löytää se itselle sopiva vaihtoehto, tarvittaessa hyvin matalalla kynnyksellä. Työantajille ja työikäisille sekä ikäihmisille tulee tarjota sekä mahdollisuudet että kannustimet aktiiviseen elämäntapaan. Mahdollisuuksia tulee hakea sekä julkisen että yksityisen sektorin kautta.

Nykyiset rahoitus- ja ohjausrakenteemme on rakennettu liian suurelta osin ongelmien jälkihoitoon tai ovat muuten vanhanaikaisia. Tarvitsemme muutoksen tähän. Muutos tulee tehdä kaikki ikäryhmät ja ihmisten arjen toiminta huomioiden. Tämä muutos ei tapahdu lisätutkimusten avulla eikä yksittäisillä hankkeilla. Tarvitaan suurempia yli hallituskausien meneviä rakenteellisia muutoksia ja pitkäjänteistä konkreettista työtä ruohonjuuritasolla, ei lisää hallintohimmeleitä ja pieniä rahoituksellisesti pirstaloituja hankkeita.

Pelkkä raha ei kuitenkaan riitä, vaan muutoksen tekemiseen tarvitaan osaamista ja asennetta. Meidän tulee varmistaa, että meillä on kaikkien ikäryhmien erityispiirteet ja tarpeet ymmärtäviä innostavia ammattilaisia eli liikuntaneuvojia, liikunnanohjaajia ja -opettajia sekä valmentajia ja heille työpaikkoja oikeissa paikoissa. Näin pääsemme tekemään muutosta ihmisten arjessa siellä, missä ihmiset luontaisesti ovat. Myös koulutusjärjestelmän rakenteita tulisi tarkastella ml. opetussuunnitelmat, koulupäivien mahdollisuudet sekä koulupäivän aikana että heti sen jälkeen. Monia asioita voidaan myös opettaa liikunnallisin keinoin matalalla kynnyksellä. Päämääränä tulisi olla liikunnallisen elämäntavan opettaminen osana kaikkea muuta tekemistä, ei muusta tekemisestä irrallaan.

Urheiluseurat tekevät äärimmäisen arvokasta työtä, ja niiden toimintaedellytykset on turvattava. Kaikki lapset ja nuoret eivät kuitenkaan koe seuratoimintaa omakseen. Tästä syystä tarvitaan lisäksi erilaisia matalan kynnyksen harrastuksia, joilla lapset ja nuoret saadaan liikkumaan esimerkiksi leikin, seikkailujen ja metsäretkien avulla. Näitäkin mahdollisuuksia tulee etsiä sekä julkisen että yksityisen sektorin kautta. Liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden ongelman ratkaisu on oltava tulevan hallituskauden kärkitavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee tehdä poikkihallinnollinen toimenpideohjelma liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi kaikissa väestöryhmissä. Toimenpideohjelman tulee kattaa kaikki hallinnonalat ja varata riittävät resurssit sen toteuttamiseksi. Liikunnan rahoitus on turvattava pitkäjänteisesti ja liikunta-alan toimintaedellytykset on turvattava säilyttämällä valtion rahoituksen taso vähintään nykyisellään, indeksikorjattuna toki. Lisäksi liikunnan ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön rahoitusta on nostettava asteittain vastaamaan kasvavaan tarpeeseen liikkumattomuuden ongelman ratkaisemiseksi ennaltaehkäisevällä tavalla.

Riku Granat

Varalan Urheiluopiston toimitusjohtaja